Droge blusleiding systemen

Droge blusleidingen
WaveRail verzorgt het ontwerp, aanleg, onderhoud en keuring van droge blusleidingen. Dit doen wij  voor tunnels, spoor, hoge gebouwen en andere objecten waar een droge blusleiding conform normering of vergunning- en/of  brandweereisen noodzakelijk is.

Definitie droge blusleiding
Een droge blusleiding is een leiding met een voedingsaansluiting, één of meer brandslangaansluitingen en/of brandkranen, een aanvalspunt, een leegloop, en een ontluchtingspunt. De installatie bevat alleen water tijdens bluswerkzaamheden.

Doel van een droge blusleiding
Het doel van een droge blusleiding is om de brandweer te voorzien van een leidingsysteem waarmee zij snel water kunnen transporteren zonder een grote hoeveelheid slangen te hoeven uitrollen. Door de droge blusleiding wordt zo veel tijd bespaard zodat bluswater op elke gewenste locatie binnen de gestelde normtijd beschikbaar is. De installatie moet bij brand ongestoord functioneren conform de voor het object gelden eisen.

Materialen en componenten
WaveRail levert en legt droge blusleidingen aan in staal, PE en GVK. Ook beschikken wij over al het nodige materieel om deze leidingen aan te leggen en kunnen alle toebehoren zoals o.a. afsluiters, aanvalskasten, brandkranen, ontluchters en leegloopinrichting direct uit voorraad geleverd worden.

Ontwerp
WaveRail kan het ontwerp maken van de droge blusleiding zodat deze voldoet aan de gestelde eisen van de klant of het bevoegd gezag. Het ontwerp bevat buiten de leidingtekeningen en componentopstelling ook de noodzakelijke berekeningen zoals drukval, vultijd- en sterkte berekeningen. Deze berekeningen kunnen we overigens ook voor uw bestaande installatie maken. Onze ontwerpers en werkvoorbereiders kunnen u adviseren tijdens het ontwerpproces van een object, zodat bouwkundige voorzieningen al in het ontwerp meegenomen kunnen worden. Dit kan bij de realisatie een forse besparing in de aanleg en onderhoudskosten opleveren.

Aanleg
WaveRail kan de volledige aanleg van de droge blusleiding verzorgen inclusief alle noodzakelijke keuringen en berekeningen voor het bevoegd gezag of de onderliggende klanteisen. Wij beschikken over het materieel en de monteurs om blusleidingen in PE. Staal en GVK aan te leggen. Ook voor de aansluiting van losse specifieke componenten kunt uw ons inschakelen.

Onderhoud/Keuring
WaveRail kan de verplichte jaarlijkse keuringen voor u uitvoeren. Grofweg onderscheiden we de volgende controles/keuringen:

  • Controle op ontwerpuitgangspunten zoals hoogtes, aanwezigheid, bereikbaarheid, en -bebording.
  • Controle van installatie op corrosie, beschadigingen, slijtage, gangbaarheid spindels en afdichtingen.
  • Beproeven van de droge blusleiding op druk en lekdichtheid.

Maatwerk is altijd mogelijk. Alle controles en keuringen worden vastgelegd in een rapportage conform de (wettelijke) eisen welke aan de installatie zijn gesteld. Tijdens de controles kunnen wij indien gewenst direct componenten welke niet voldoen direct vervangen. Ook kunnen wij alle eerder genoemde keuringen in een werkgang uitvoeren. WaveRail beschikt zelf over benodigd meet- en persapparatuur om keuringen uit te kunnen voeren.

Mocht u meer informatie willen ontvangen betreffende het ontwerp, de aanleg, materiaal onderhoud en keuringen dan geven wij u graag vrijblijvend advies.