Meer weten?

Klik hier

Afpersen/Beproeven

Waverail beschikt over gekwalificeerd personeel en materieel om blusinstallaties, waterinstallaties en wisselverwarmingsinstallaties te inspecteren. Voor het testen van blusleiding beschikken wij over een eigen afpersinstallatie.

Tevens beschikken wij over een brandweerpomp voor het testen/controleren van brandputten.

Brandweerpomp

Testen brandput

Bluswatervoorzieningen

We onderscheiden drie soorten bluswatervoorziening: primair, secundair en tertiair:

Primair

Een primaire bluswatervoorziening, zoals een brandkraan, kan een tankautospuit binnen drie minuten na aankomst van bluswater voorzien en blijft daarna onafgebroken voldoende water leveren. Een bluswatervoorziening moet binnen 40 meter van de brandweeringang van een bouwwerk aanwezig zijn. Brandkranen zijn aangesloten op de drinkwaterleiding.

 

Secundair

Met een secundaire bluswatervoorziening kan de brandweer binnen vijftien minuten na aankomst water op de brandhaard hebben. Zo’n secundaire bluswatervoorziening is bijvoorbeeld een geboorde put, een opstelplaats bij een vijver, of een ander open water met voldoende diepte en voldoende water om ten minste vier uur te kunnen pompen. Deze bluswatervoorziening moet aanwezig zijn binnen een straal van twee keer 160 meter van een bouwwerk. Dit is de inzet van twee blusvoertuigen met één als haler (bij de bluswatervoorziening) en één als blusser (bij de brand).

 

Tertiair

De tertiaire bluswatervoorziening is aanvullend op de primaire en secundaire bluswatervoorziening en wordt vooral gebruikt voor rampenbestrijding of grootschalig optreden. Dit type bluswatervoorziening voorziet in een grote leveringscapaciteit en mag een grote afstand tot het brandobject hebben.

 

Capaciteit bluswatervoorziening

De hoeveelheid water die een bluswatervoorziening moet kunnen leveren, is afhankelijk van het mogelijke brandscenario. Worden alleen kleinere branden verwacht, dan volstaan kleinere waterhoeveelheden. Bijvoorbeeld 500 liter water per minuut. Zijn grotere branden te verwachten, dan wordt de benodigde hoeveelheid water bepaald aan de hand van rekenschema’s of richtlijnen.

 

Openbare bluswatervoorziening

Als de openbare bluswatervoorziening niet toereikend is, dan moeten de rechthebbenden op een terrein of bouwwerk zelf voor een goede bluswatervoorziening zorgen. Dit is in het Bouwbesluit geregeld.

Een brandput moet 60, 90 of 120m³ water per uur kunnen geven. De brandputten dienen te worden uitgevoerd met een genormaliseerde Storz NA133 koppeling zodat de brandweer snel kan aankoppelen.

Het is noodzakelijk dat brandputten de benodigde capaciteit leveren. Om dit te borgen moeten bluswatervoorzieningen volgens het Bouwbesluit 2012 periodiek gecontroleerd te worden. De brandweer adviseert om brandputten minimaal jaarlijks te testen op capaciteit, bereikbaarheid. Als de putten niet jaarlijks worden getest is er een risico dat deze dichtslibben ook kan zand uit de bron de bluspompen beschadigen.

Door het periodiek testen van de bron is niet alleen de leveringszekerheid geborgd ook de levensduur van de brandput neemt toe.

WaveRail beschikt over opgeleid personeel en al het benodigde materieel om een brandput te testen. De brandputinspecties worden uitgevoerd met geijkte materialen en kleine reparaties of aanpassingen worden direct door ons uitgevoerd. Van elke test wordt een uitgebreide rapportage aangeleverd. In deze rapportage staan de volgende items:

  • Afwerking van de brandput
  • Registratienummer
  • Zichtbaarheid vanaf de weg
  • Bereikbaarheid en GPS coördinaten voor een snelle inzetbaarheid door de brandweer
  • Algehele staat van de brandput: pakkingen, lekkages en beschadigingen.
  • Door ons uitgevoerde reparaties
  • Controle op voldoende en maximale levering van bluswater
  • Controle op juiste werking van brandputten

De brandputinspecties worden na de inspectie voorzien van een keuringssticker met de datum van de inspectie.

Onderhoudscontract

Voor het onderhoud aan brandputten kunt u ook een onderhoudscontract afsluiten. Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van een periodieke controle van uw brandputten. Door de periodieke testresultaten te vergelijken heeft u inzicht in de conditie van de brandput en de verwachte levensduur.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u met ons contact opnemen.